Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en professionals vaak vastlopen.

Een behandeling met de SCHIPaanpak betreft een postrelationeel rouwtraject voor ex partners. Het uiteindelijke doel is samen op te trekken als partners in ouderschap. De SCHIPaanpak bestaat uit een aantal fases die de ex-partners gezamenlijk doorlopen. SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners.

Een vechtscheiding kenmerkt zich door de ernstig conflictueus verlopende communicatie tussen ouders. Regelmatig verliezen ouders daarbij het belang van de ander en van de kinderen uit het oog en staan ze continu in de vechtstand. Het precieze aantal vechtscheidingen is niet bekend. Vanaf 1 januari 2016 registreert de gemeente Amsterdam vechtscheidingen bij het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het woord ‘vechtscheiding’ heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld. Verliesaspecten betreffen niet alleen het verlies van de partner, gedeeltelijk verlies van de kinderen, maar veelal ook het verlies van vertrouwen, bestaande financiële zekerheden, sociale omgeving, huis en haard etc.

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden gezamenlijk hebben verloren. Een aanpak waarbij aandacht is voor zowel verlies- als conflictaspecten, lijkt een aanzienlijk oplossingspotentieel te hebben om uit de vechtscheiding te komen. Zo kunnen ex partners weer als partners in ouderschap samen verder.

Dit pleit voor een onconventionele benadering van vechtscheidingen waar niet slechts wordt gefocust op de realiteit van het ontstane conflict maar waar ook wordt gekeken naar datgene wat verloren is gegaan in de voorbije relatie.

Kwaliteitsbewaking van de geregistreerde en gecertificeerde SCHIP-behandelaren:

Op het toepassen en het voeren van de naam SCHIPaanpak rust licentie.  De SCHIPaanpak is een protocollaire behandeling. Alleen die SCHIP-behandelaren die daartoe zijn opgeleid zijn bevoegd deze behandeling onder de naam SCHIPaanpak uit te voeren.

Voor cliënten en hun verwijzers is het van essentieel belang te weten of de door hun gecontracteerde SCHIP-behandelaar voldoet aan de daartoe gestelde kwaliteitseisen.

De SCHIP-behandelaren die in het verwijsbestand zijn opgenomen hebben zich gecommitteerd aan onderstaande gestelde criteria:

  • De SCHIP-behandelaar is in het bezit van een geldig certificaat SCHIP-behandelaar
  • De SCHIP-behandelaar volgt jaarlijks 2x een intervisiebijeenkomst en 1x per jaar neemt hij/zij deel aan een, door de SCHIP-organisatie georganiseerde, studiedag.

Samenvatting

Een training in de SCHIPaanpak beoogt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en kwaliteitsbevordering van alle professionals die te maken hebben met het actuele vraagstuk ‘hoe kunnen we vechtscheidingen voorkomen dan wel doen stoppen’. Zodat zij daarna deze behandeling in kunnen zetten bij mensen die in een scheiding zitten of al gescheiden zijn.